Adatvédelmi irányelvek.

Az agnet.hu, a továbbiakban: Portál, mint adatkezelő, szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Portál elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Portál a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Minden személyt, aki a Portál szolgáltatásait használja, megilleti a névtelenség és önmaga dönt ennek köréről, az adatbázisba való regisztrációról.
Felhívjuk a Portál részére adatközlők figyelmét, hogy csak saját nevükben regisztrálhatnak! A személyes adatok védelméről szóló törvény alapján minden regisztrált felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatokba való betekintésre, ezek megváltoztatására vagy kérésére a teljes törlésre.
A Portál nem használ semmilyen egyéb gyakorlatot további adatok megszerzésére, különösen nem próbál a személyes adatok felhasználásával pontos azonosítást elérni az oldal látogatójának beleegyezése nélkül.

A Portál az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
1995. évi CXIX. törvény: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.)
2001. évi CVIII. törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2003. évi C. törvény: az elektronikus hírközlésről (Eht.).

A szolgáltatás látogatása során a szolgáltató illetve adatfeldolgozója rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A Portál nem adja el, nem cseréli, és nem szolgáltatja ki harmadik személynek vagy alanynak a felhasználókról összegyűlt személyes adatokat.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71.§).

A Portál a hatóságok részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni.

A Portál személyes adatok védelmi politikájának bármilyen változásáról minden információt megad felhasználóinak akár a jogszabály változásból, akár a cég működéséből erednek azok.