Felhasználási feltételek.

Jelen szabályzat tartalmazza az agnet.hu on-line közösségi oldal (a továbbiakban: portál) felhasználási feltételeit és annak szabályait.
Amennyiben a portál szolgáltatásait valamely felhasználó igénybe veszi, a szolgáltatás igénybe vételének tényével kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatban foglalt felhasználási feltételeket, azzal, hogy azon felhasználási feltételeket kifejezetten megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

I. Általános rendelkezések
Az agnet.hu oldalon on-line aukciós tevékenység keretében a felhasználók más harmadik személyek által felajánlott termékre/szolgáltatásra jogokat helyezhetnek.
Felhasználó: A portál által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy, aki a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Az agnet.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy a portál használatából -ideiglenes jelleggel vagy véglegesen- kizárja mindazokat a személyeket, akik jelen szabályzatban foglaltakat, illetve az internet használatára vonatkozó általános jogi vagy etikai normákat nem tartják be, akik a portál által biztosított jogokkal visszaélnek. A társaság a használatból való kizáráson túlmenően egyéb jogi következményeket is érvényesíthet.

A felhasználóra vonatkozó részletes szabályok:
Az aukciós portál által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag olyan személyek vehetik igénybe, akik 18. életévüket betöltötték, nem cselekvőképtelenek, továbbá akik regisztrációja az aukciós portálon sikeres volt. (a továbbiakban: regisztrált felhasználók). A felhasználók a regisztrációhoz kötelesek on-line regisztrációs űrlapot kitölteni. A felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és szavatolja, hogy a regisztrációs oldalon feltüntetett és rögzített adatai a valóságnak megfelelnek.
A felhasználó a regisztráció során saját nevét köteles használni, amely a portálon belüli kommunikációban azonosításra szolgál, úgy, hogy a portál többi felhasználója számára az nem hozzáférhető, azért hogy az esetleges visszaélések elkerülhetők legyenek. A sikeres regisztráció visszaigazolása e-mail útján történik a regisztrált felhasználó által megadott e-mail címre.

A portál fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrált felhasználók által megadott adatok valódiságát ellenőrizze, ennek során megfelelő okiratok, illetve dokumentumok becsatolását kérje a megadott adatok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében. Amennyiben a megadott adatok valóságtartalmával kapcsolatban kétségek merülnek fel, az ellenőrzés időtartama alatt a regisztrált felhasználó hozzáférése korlátozható vagy felfüggeszthető. Hamis adatszolgáltatás miatt a felhasználó a portál használatából kizárható.
A regisztrációval a felhasználó és a társaság között felhasználói szerződés jön létre, jelen szabályzat rendelkezései szerint.
A portál, vagy tisztségviselői, alkalmazottai illetve a képviseletükben eljáró személyek nem tartoznak felelősséggel a felhasználó által megadott adatok igazságtartalmáért, valamint a portál használata közben tett nyilatkozataiért.
A vulgáris és közerkölcsöt sértő szavak regisztrálása tilos. A rendszer automatikusan törli a regisztrálást a nyilvántartásból, melyről értesítést küldünk. Bizonyos esetekben előfordulhat (pl. félrevezető nevek, tiltott szavak esetén), hogy a nem megfelelő felhasználóneveket az oldal üzemeltetője lemódosítja, melyről értesítést küldünk.

A portálon kizárólag a regisztrált felhasználók igényelhetnek jogot, melyet a jóváírást követően 1 éven keresztül, többször és bármikor szabadon felhasználhatnak, az oldalon a felajánlók által kínált termékre/szolgáltatásra.
Minden egyes termék/szolgáltatás 1 hetes ciklusban kerül felajánlásra a regisztrált tagok számára, melyet a ciklus végén csak egy személy kap meg ingyenesen a következő módon.
A regisztrált tag mikor jogot vásárol, felteszi 1 általa kiválasztott termékre(amely aktív - ciklusban van) és egyben megad egy 8jegyű számot. A rendszer a ciklus végén (7. nap 23óra 59perc 59 másodperc) megnézi, hogy kinek a száma van a legközelebb, a termék közzétételekor(a ciklus elején) automatikusan generált 8jegyű számhoz. Akié a legközelebb van, azé lesz ingyenesen a termék. Ha többen is ugyanazt a számot adták meg, akkor azé, aki a leghamarabb rakta rá a jogát.
A portál nem vállal felelősséget, hogy a terméket megkapja-e a felhasználó. A teljes felelősség a termék/szolgáltatás adatainak valódiságáért és a ciklus vége után a termék/szolgáltatás kiszállítása annak a felhasználónak, aki a ciklus végén a legközelebbi tippet adta meg, a felajánlót terheli, azért ő külön ellenszolgáltatási díjat nem kérhet.

A felhasználó által megvásárolt jog pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
A regisztrált felhasználó a felhasználói jogviszonyának megszűnése esetére nem tarthat igényt a már jóváírt jognak pénzbeli ellenértékére, az mindenkor az agnet.hu-t illeti.

Minden regisztrált felhasználónak jogában áll bármikor regisztrált felhasználói státuszát megszűntetni azzal, hogy a felhasználói státuszának törlésével a már befizetett jogok ellenértéke vissza nem követelhető az agnet.hu-tól, valamint nem követelhetők vissza azon díjak sem, amit a felhasználó a törlésig megfizetett az agnet.hu részére.
Az elállás a felhasznált jogokat sem érinti, az elálló fél a felhasznált jogok ellenértékét, illetőleg az agnet.hu részére kifizetett díjakat nem követelheti vissza.
Az elálló nyilatkozatot a regisztrált felhasználó írásban (akár elektronikus formában is) köteles megtenni az agnet.hu felé.